Livförsäkring

En livförsäkring är en försäkring som skyddar dina efterlevande om du går bort. Livförsäkringen kompenserar dem med ett engångsbelopp om du avlider under försäkringstiden. Detta är alltså en försäkring du tecknar för någon annans skull, någon som du bryr dig mycket om.

Jämför livförsäkringar

Innan du tecknar livförsäkring är det smart att jämföra villkor och priser. Det kan du göra här!

Så fungerar livförsäkringar

En livförsäkring gäller under en viss tid. Försäkringen betalas ut till en eller flera förmånstagare i samband med ett dödsfall. Om inga förmånstagare angetts i samband med att en livförsäkring tecknas betalas pengarna ut till en eventuell make eller maka, en registrerad partner alternativt sambo eller till den avlidnes arvingar.

En livförsäkring kan vara skillnaden mellan att en familj lider stor ekonomisk skada i samband med ett dödsfall och att livet kan gå vidare som vanligt, i alla fall i ekonomisk bemärkelse. Om det finns en livförsäkring finns det också mer plats för välbehövligt sorgearbete eftersom ekonomisk oro inte behöver finnas med i bilden.

Den som tecknat en livförsäkring kan närsomhelst ändra vilka som ska vara förmånstagare. Om den som tecknat en livförsäkring dör efter det att försäkringstiden gått ut betalas det inte ut några pengar. De flesta som tecknar en livförsäkring dör trots allt naturligt av ålderdom, och därmed görs ingen utbetalning. Det är en av anledningarna till att försäkringsbolagen kan betala ut ganska stora belopp när någon som tecknat en livförsäkring dör i förtid.

En livförsäkring gäller inte villkorslöst

Innan försäkringsbolaget betalar ut pengar till de efterlevande görs det en prövning av omständigheterna kring dödsfallet. Detta för att man ska kunna utesluta att det rört sig om ett självmord eller att dödsfallet är en följd av vad som kallas riskfylld aktivitet. Till det räknas till exempel motorsport eller dödsfall kopplade till yrkesutövning som militär, stuntman eller livvakt. Däremot finns det inget som säger att en livförsäkring inte gäller om försäkringsinnehavaren skulle avlida under en utlandsresa.

En livförsäkring gäller i regel endast vid ofrivilliga dödsolyckor eller sjukdom och sällan vid självmord. Detta för att man vill undvika att en livförsäkring tecknas av någon som redan planerar att ta sitt liv. Ofta finns en klausul i ett livförsäkringsavtal som säger att utbetalning kan ske vid självmord men att det då handlar om ett sänkt belopp och att det måste ha gått minst ett år mellan det att försäkringen tecknades och tidpunkten då självmordet genomfördes.

En livförsäkring gäller heller inte vid force majeure. Alltså omvälvande och oförutsedda händelser som till exempel krig och naturkatastrofer.

För att sammanfatta kan man säga att en livförsäkring inte gäller eller gäller med kraftiga reservationer om:

 • Försäkringsinnehavaren tagit sitt eget liv
 • Dödsfall på grund av force majeure
 • Dödsfall på grund av kalkylerat risktagande i arbetslivet eller på fritiden

Vem kan teckna en livförsäkring?

För att kunna teckna en livförsäkring behöver du leva upp till vissa grundkrav. Exakt hur de ser ut kan variera mellan olika försäkringsbolag. Vanligtvis ska du ha fyllt 16 (eller ibland 18) år men vara yngre än 65 år. Du behöver också vara folkbokförd i Sverige. 

Ibland görs en hälsoprövning som syftar till att fastställa om du kan teckna en livförsäkring med normala villkor. I Sverige är hälsoprövningen, om det ens förekommer en sådan, okomplicerad. Du svarar på ett antal frågor om din hälsa i samband med att du ansöker om försäkringen. Försäkringsbolaget gör sedan en riskbedömning som är individuell. Det är viktigt att besvara frågorna sanningsenligt. Om en utredning visar att det är oriktiga uppgifter som legat till grund för försäkringen kan de efterlevande gå miste om ersättning.

Om du har en svår sjukdom som kan ha dödlig utgång ska du inte räkna med att kunna teckna en livförsäkring. Den som har en sjukdom eller tar mediciner som sänker immunförsvaret, till exempel hiv, kan teckna en livförsäkring hos flera försäkringsbolag. Sjukdomen blir dock en faktor i hälsoprövningen som påverkar premiens storlek. Du som har en livförsäkring och vill göra en höjning av beloppet kan behöva genomgå en ny hälsoprövning.

Att teckna en livförsäkring handlar om omtanke

Många känner ett visst motstånd mot att teckna en livförsäkring. Att skaffa en villa- eller olycksfallsförsäkring känns ofta mer naturligt eftersom vi lätt kan relatera till de händelser där en sådan försäkring gäller. Att tänka oss att vi kan dö i förtid är mer abstrakt och kanske inget vi vill behöva fundera på överhuvudtaget. Men om du vill att dina efterlevande ska kunna känna fortsatt ekonomisk trygghet om du skulle gå bort plötsligt kan det vara viktigt att teckna en livförsäkring. Att göra det är helt enkelt en omtänksam och osjälvisk handling du gör för någon som du känner ansvar för.

I vilka situationer är det bra att teckna en livförsäkring?

En livförsäkring kostar relativt lite och kan vara en extra trygghet särskilt i familjer som är beroende av en inkomst eller ekonomiskt utsatta av andra anledningar. Här är några tillfällen då det kan vara extra fördelaktigt att teckna en livförsäkring:

 • Om boendekostnaderna för en familj är så höga att ett dödsfall kan tvinga fram en flytt.
 • Om en person försörjer en hel familj är det en trygghet om den personen har en livförsäkring.
 • Om man vill minska risken för att de efterlevande ska drabbas av försäkringstagarens eventuella skulder.
 • Om man just startat en familj och vill ha en förmånlig premie i och med att man fortfarande är ung.
 • I familjer där det inte finns barn är en livförsäkring en extra trygghet åt en ensam efterlevande.
 • Om den som tecknar en livförsäkring har en affärspartner som är beroende av sin kompanjon. Denna typ av livförsäkring kallas ofta för kompanjonförsäkring.

En livförsäkring kan ingå i andra försäkringar

I en vanlig olycksfallsförsäkring finns ofta en livförsäkring inbakad. Den gäller dock inte alls lika höga belopp som en livförsäkring. Olycksfallsförsäkringen är istället viktig för dig som vill kunna få ut ersättning om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka som påverkar dina möjligheter att tjäna pengar eller som innebär extra kostnader. Alltså sådant som en livförsäkring inte täcker.

Även en gruppförsäkring du har via din arbetsgivare eller ditt fackförbund kan innehålla dödsfallsbelopp som betalas ut till arvingar. Även här är det dock i regel fråga om ett belopp som är mycket lägre än det som en livförsäkring berättigar till. Ibland kallas detta för en begravningsförsäkring och den anser då i första hand att täcka begravningskostnader. Tänk på att en försäkring av denna typ kan upphöra att gälla om du skulle bli arbetslös. Det bolåneskydd som många banker och hypoteksinstitut kan erbjuda fungerar också som en form av livförsäkring. Banken skriver helt enkelt av hälften av bolånet om din partner eller du avlider innan en viss ålder.

Risken för dubbla försäkringar är stor när det gäller många olika typer av försäkringsskydd. Det innebär att många helt enkelt betalar i onödan för något som redan ingår i en annan försäkring. När det gäller livförsäkring är risken för detta, trots situationen vi tog upp här ovan, inte lika stor. Det handlar snarare om att flera olika försäkringar berättigar till ersättning vid ett dödsfall. Det är även fullt möjligt att ha flera livförsäkringar hos olika försäkringsbolag och på så sätt få ut ett ännu högre belopp vid dödsfall.

Vad kostar en livförsäkring och hur mycket kan man få ut i ersättning?

Det är upp till den som tecknar en försäkring att avgöra vilket försäkringsbelopp den ska gälla. Ett högre belopp innebär att försäkringspremien blir högre. Det går att teckna livförsäkringar på mångmiljonbelopp. En annan faktor som har stor betydelse för storleken på försäkringspremien är försäkringstagarens ålder. Det kostar betydligt mer att teckna en livförsäkring i 50-årsåldern än att göra det när man är 20 eller 30 år. Tecknar man en livförsäkring tidigt i livet kan några tior i månaden räcka till en bra livförsäkring.

Från försäkringsbolagens perspektiv bygger kalkylen på hur mycket de, rent statistiskt, kan förväntas få in under avtalstiden och hur stor risken är att försäkringshavaren avlider i förtid. Ditt nuvarande hälsotillstånd och din sjukdomshistoria kan också påverka hur hög premien blir vid tecknandet av en livförsäkring. Man betalar helt enkelt mer i premie om det anses föreligga en förhöjd risk för ett tidigt dödsfall. 

Der är vanligt att försäkringsbeloppet, alltså den summa de efterlevande får ut om den avlidne haft en livförsäkring, ligger mellan 500 000 kronor och 2 500 000 kronor. Flera stora försäkringsbolag tillåter en livförsäkring på uppemot tio gånger det beloppet.

Hur skiljer sig livförsäkringar från varandra?

När det gäller många olika typer av försäkringar kan skillnaderna mellan vad olika försäkringsbolag erbjuder vara ganska stor. En livförsäkring är dock inte lika komplicerad som till exempel en bilförsäkring eller en villaförsäkring. Det som kan skilja olika livförsäkringar åt är hur stor försäkringspremien blir vid ett visst försäkringsbelopp och hur försäkringsinnehavarens ålder påverkar priset. En annan sak som kan vara olika mellan olika försäkringsbolag är hur länge livförsäkringen gäller och hur gammal du kan vara när du tecknar en livförsäkring. Där är skillnaderna stora, hos vissa försäkringsbolag kan du teckna en livförsäkring som betalas ut fram till 85 års ålder. Men gränsen kan också vara så tidigt satt som 65 år.

Vilka faktorer avgör vad man ska skaffa för livförsäkring?

Att välja livförsäkring handlar i första hand om att bestämma hur högt belopp man vill att försäkringen ska gälla och vad man är beredd att betala för det. Valet är alltså i grund och botten en kostnadsfråga. Här är ett antal överväganden som kan vara bra att göra som påverkar valet av livförsäkring:

 • Vad är anledningen till att du vill teckna en livförsäkring? Handlar det om att de efterlevande ska kunna bo kvar i en belånad bostad vet du förmodligen ungefär hur mycket som krävs.
 • Har du ekonomiska förutsättningar att betala för en dyrare livförsäkring för att höja försäkringsbeloppet?
 • Hur gammal är du? Ju äldre du är desto mer måste du betala för att en livförsäkring verkligen ska göra skillnad.

Sparande som alternativ till livförsäkring

När det gäller försäkringar som bara gäller upp till ett lågt satt belopp kan det finnas andra alternativ. Ett populärt alternativ är att spara pengar och avsätta dem till ett särskilt ändamål istället för att betala en försäkringspremie varje månad. Det är ju inte säkert att du får ut pengarna du betalat för försäkringen. Större livförsäkringar finns där för att täcka smällar du eller dina efterlevande inte kan ta med ett normalt sparande. De efterlevande får alltså ut mer på en livförsäkring än du betalat för den eller hade kunnat spara ihop under samma tid.

Livförsäkring med återbetalning

Flera försäkringsbolag erbjuder vad som kan sägas vara ett mellanting mellan sparande och klassisk livförsäkring. En del av det du betalat in under avtalstiden betalas ut i samband med att avtalstiden går ut. Du får inte ut allt, som om du hade avslutat ett sparkonto, men du förlorar heller inte allt, som om du hade betalat en livförsäkring som inte fallit ut på grund av du inte dött under avtalstiden.

Sammanfattning

En livförsäkring är en försäkring du tecknar för att någon eller några du bryr dig om och känner ett ansvar för ska slippa behöva lida ekonomisk skada om du dör i förtid. Detta är en typ av försäkring som funnits länge och skapar stora värden i ett läge där det verkligen behövs. En livförsäkring betalas ut som ett engångsbelopp och det är vanligt att det handlar om över en miljon kronor. Livförsäkringar är relativt lika, oavsett vilket försäkringsbolag du väljer. Men ett par saker kan skilja sig åt och vara viktiga att jämföra:

 • Hur länge gäller livförsäkringen? 
 • Hur högt belopp kan du få ut?
 • Hur hög är premien i förhållande till avtalstiden och livförsäkringens storlek?
 • Vilka reservationer finns för utbetalning av livförsäkringen?

En livförsäkring som tecknas tidigt har en så låg månadspremie att det knappt har någon påverkan på ekonomin. Detta trots att den kan göra enorm skillnad om det värsta händer och försäkringsinnehavaren dör i förtid. Premiens storlek kan påverkas av individuella faktorer som har att göra med försäkringsinnehavarens hälsotillstånd.